nokiatoene

Zurück

Ata Bari (Kim Bunlar)
4d1 8e1 8f1 4g1 8g1 8a1 8f1 8g1 4g1 8g1 8f1 8g1 8a1 4f1 8a1 8g1 8g1 4g1 8- 8g1 8f1 8g1 8a1 8f1 4f1 8e1 8f1 4d1 8c1 8f1 8e1 8f1 8g1 8e1 8f1 8e1 8d1 8d1 4d1

Al Yazmazmalim
4a1 4a1 4a1 4g2 #4f2 4g2 4e2 4e2 4e2 4c2 4e2 4d2 4d2 4d2 4d2 4b1 4a1 4b1 4c2 4b1 4a1 4b1 8c2 8c2 8d2 8d2 8d2 8c2 8e2 8d2 4d1 4b1 4b1 4c2 4a1 4g1 4e1 8- 4g1

Ankara, ( Haluk Levent)
4a1 4a1 4a1 4- 4g1 #4b1 4- 4a1 8a1 4a1 4- 8g1 4g1 4g1 #4b1 4- 8f1 4g1 8g1 4g1 4- 8g1 8g1 4g1 4g1 4- 4f1 4f1 4f1 4- 4f1 8e1 8f1 8e1 8f1 8e1

Arkada$
4b1 4b1 8b1 8b1 4b1 8- 8- 4b1 4c2 4c2 4b1 4a1 8- 8- 4g1 4c2 4c2 4b1 4a1 4a1 4g1 #4f1 #4f1 8- 8- 4a1 8- 8a1 4a1 8a1 8- 8- 4a1 4b1 4b1 4a1 4g1 8- 4g1 4b1 4b1 4a1 4g1 4g1 4f1 4e1 4e1

Aynali Tahir (SoundTrack :P)
4a1 4b1 4c2 4b1 4a1 4g1 4a1 4a1 4g1 4f1 4e1 4a1 4b1 4c2 4b1 4a1 4g1 4b1 4a1 4a1 4b1 4c2 4b1 4a1 4g1 4a1 4a1 4g1 4f1 4e1 4f1 4f1 4f1 4d1 4g1 4f1 4e1

Ayvasi Var Nari Var (Anonim)
4d1 4e1 8f1 4g1 8g1 8a1 8f1 8g1 4g1 8g1 8f1 8g1 8a1 4f1 8a1 8g1 8g1 4g1 8- 8g1 8f1 8g1 8a1 8f1 4f1 8e1 8f1 4d1 8c1 8f1 8g1 8f1 8g1 8e1 8f1 8e1 8d1 8d1 4d1

AYNALI KEMER ( RITIM 100) (Bari$ Manço)
8a1 16a1 16g1 16a1 16g1 8a1 8- 8c2 16c2 16c2 16b1 8a1 16g1 8.g1 16g1 16#f1 8g1 8- 8b1 16b1 16b1 16a1 8g1 16f1 8.f1 8f1 8f1 8- 8a1 16a1 16a1 16g1 16f1 16g1 16e1 8e1 16e1 8e1 4-

Askin Kanunu( RITIM 140)
8a2 8a2 8f2 8f2 8d2 4.d2 8- 16e2 16f2 16g2 16f2 16e2 16d2 2c2 8g2 8g2 8e2 8e2 8c2 4.c2 8- 16d2 16e2 16f2 16e2 16d2 16c2 2#a1 8f2 8f2 8d2 8d2 8#a1 4.#a1 8- 16c2 16d2 16e2 16d2 16c2 16#a1 2a1

Artik Sevmeyecegim (Nilufer)
4d1 (8b1 )8e1 8f1 (8b1 )8e1 8d1 8c1 4d1 4- 4d1 (8b1 )4e1 4f1 (8b1 )4e1 4d1 4- 8d1 8f1 8g1 8a1 (8b1 )8b1 4g1 4- 8a1 (8b1 )8b1 +8c1 (8b1 )8b1 8a1 8g1 4f1 4- 8g1 (8b1 )8b1 8a1 8g1 8f1 (8b1 )4e1 4d1 (8b1 )4e1 4f1 4d1

Skalonga (Athena)
4d1 8e1 8f1 8g1 8a1 (8b1 )8b1 8a1 8g1 8a1 4- 4f1 4- 8e1 4- 8d1 8e1 8f1 8g1 (8b1 )8b1 8a1 8g1 8a1 4- 4f1 4- 8e1 4- 8d1 8e1 8f1 8g1 8a1 (8b1 )8b1 8a1 8g1 8a1 8a1 (8b1 )8b1 (8b1 )8b1

Aya Benzer (Mustafa Sandal)
4b1 +8c1 8b1 8a1 4a1 4- 4- 8g1 8f1 8f1 4- 4- 8e1 8f1 8e1 8f1 4g1 8g1 8a1 8f1 8f1 8g1 8e1 8b1 4- 8b1 +8c1 8b1 8a1 4a1 4- 4- 8g1 8f1 8f1

Annem Annem (Mahsun)
+4c1 +4b1 4a1 4a1 +4c1 4b1 4a1 4b1 4a1 4g1 4- 4b1 4b1 4a1 4g1 4g1 4b1 4a1 4g1 4a1
4g1 4f1 4- 4a1 4a1 4g1 4f1 4f1 4a1 4f1 4g1 4f1 4e1 4- 4g1 4g1 4f1 4e1 4e1 4g1

Be$ikta$ (Be$ikta$ Taraftari)
4g1 8g1 4g1 8g1 4g1 8g1 8a1 8g1 8a1 4b1 8b1 4b1 8b1 4b1 4- 8a1 8b1 8a1 4b1 8b1 4b1 8a1 4g1 4- 4a1 8b1 4b1 4a1 8b1 4b1 4- 4g1 8g1 4a1 8a1 4a1 4a1

Be$ikta$ Mar$i
4g1 8g1 4g1 8g1 4g1 8g1 8a1 8g1 8a1 4b1 8b1 4b1 8- 8a1 8b1 8a1 4b1 8b1 4b1 8a1 4g1 8- 4a1 8b1 8- 4a1 8b1 4b1 8- 4g1 8g1 4a1 8a1 4a1 4a1

Batsin Bu Dünya (Orhan Gencebay)
8e1 8- 8e1 8- 8f1 8- 8f1 8- 8e1 8- 8e1 8- 8f1 8- 8f1 8- 8e1 8- 8e1 8- 8f1 8- 8e1 8- 8c2 8c2 8- 8b1 8a1 8b1 8- 8d1 8- 8e1 8- 8e1 8- 8d1

Bekar Gezelim (Grup Laçin)
4c2 4d2 8c2 #8a1 8a1 #8a1 4a1 8a1 8c2 #8a1 8a1 8g1 8a1 4g1 8a1 #8a1 8g1 8f1 8g1 4f1 8g1 8a1 4g1 4- 4- 4f1 8g1 8g1 8f1 8b1 8e1 8f1 8b1 4e1 4f1 8g1 8f1 8b1 8e1 8d1 8b1 8e1 4d

Ben Tabiki (Ümit Sayin)
8a1 8a1 8a1 4d2 4d2 4- 8g1 8g1 8g1 4c2 4c2 4- 8f1 8f1 8f1 #4b1 #4b1 4- 4a1 8f1 4g1 8f1 8e1

Ben Sende Tutuklu Kaldim (Sezen Aksu)
4b1 4c2 4d2 4b1 4a1 4g1 8f1 8e1 4a1 4a1 4a1 8a1 8b1 8c2 8b1 8a1 8b1 4a1 4a1 4a1 4g1 4a1 4d1 4a1 4g1 4f1 4e1 4g1 4g1 4g1 8g1 8a1 8b1 8a1 8g1 8a1 4g1 4g1 8g1

Bende Özledim Bende (Ferdi Tayfur)
4g1 4f1 4e1 8e1 8b1 8- 8b1 8- 4b1 8- 8- 4g1 4f1 4e1 8e1 8c2 8- 8c2 8- 4c1 8- 8- 8c2 8d2 4b1 4a1 8g1 8a1 8g1 8a1 4b1 4b1 4g1 4g1 4f1 4g1 8a1 8g1 4f1 4e1

Belalim (Mahsun Kirmizigül)
8a1 8b1 8- 8a1 8b1 8+2 8d1 8b1 8g1 8a1 8b1 8- 8g1 8a1 8b1 8a2 8- 8f1 8g1 8a1 8- 8f1 8g1 8a1 8b1 8g1 8- 8e1 8f1 8g1 8- 8a1 8b1 8b1 8a2

Burasi Mu$tur Yolu Yoku$tur
4b1 4b1 4a1 4a1 4g1 4b1 4b1 4g1 4a1 8- 4a1 4a1 4g1 4g1 #4f1 4a1 4a1 #4f1 4g1 8- 4g1 4g1 #4f1 #4f1 4e1 4g1 4g1 #4f1 #4f1 8- 4g1 #4f1 4e1 4e1 4e1 #4f1 #4e1 4g1 4e1

Bi Tanem (ibo)
4c2 4b1 4a1 4a1 8- 8- 4e1 4c2 4c2 4c2 4c2 4b1 4b1 4a1 4b1 4a1 4g1 8- 8- 8- 4d1 4b1 4b1 4b1 4b1 4a1 4a1 4g1 4a1 4g1 4f1 8- 4e1 4a1 4a1 4a1 4a1 4b1 4a1 4g1

Bu Aksam Ölürüm (Murat Kekilli)
+4d1 +4e1 +4e1 +8g1 +#8f1 +4g1 +8e1 +4e1 +#8f1 +4e1 +8b1 +8a1 +4b1 +4b1 +#8f1
+4e1 +#8f1 +8e1 +#4f1 +8e1 +4d1 +4e1 +4d1 +8a1 +8g1 +8a1

Bu Sevda Bitmez (Mahsun)
4e1 8f1 4e1 8f1 4e1 4b1 8a1 8g1 4f1 8g1 4f1 8g1 4f1 +4c1 8b1 8a1 4g1 8a1 4g1
8a1 4g1 +4d1 +8c1 8b1 +4e1 +8d1 +8c1 +8d1 4b1

Ceylan, Ayna
4b1 8b1 8c2 8b1 8a1 4b1 8b1 4e1 4- 4a1 8a1 8b1 8a1 8g1 #4f1 #8f1 4d1 4- 4a1 8b1 8a1 8g1 4a1 8a1 4d1 4- 8g1 #8f1 8g1 8a1 8g1 #8f1 4e1 8e1 4e1

Cepci.com (SoundTrack by $aban) ZIPIR's World
8d1 4- 8g1 8g1 8f1 4- 8g1 4- #8a1 8b1 #8a1 8b1 4g1 4- 4- 8d1 4- 8f1 4- #4g1 4- 4- 8f1 8g1 8e1 4- 8f1 4- 8g1

Çayda Çira
8e1 4g1 4g1 4g1 8g1 4a1 8g1 8a1 8f1 4g1 4g1 8g1 8f1 8g1 4a1 8g1 8c2 8b1 4a1 8g1 4g1 4f1 8e1 8e1 8d1 4e1 8e1 4g1 8f1 8g1 8a1 8f1 8g1 8e1 8d1

Çirpinirdi Karadeniz
8e1 8f1 8g1 8a1 8b1 8c2 8b1 8a1 8g1 8f1 4e1 4g1 8f1 8g1 8f1 8e1 4g1 4g1 4g1 8e1 8f1 8g1 8a1 8b1 8c2 8b1 8a1 8g1 8f1 4e1 4g1 8f1 8f1 8e1 4e1 4e1

Çiftetelli
8f1 8- 8g1 8g1 8- 8g1 8g1 8- 8f1 8- 8f1 8- 8g1 8- 8- 8- 8f1 8- 8g1 8g1 8- 8g1 8g1 8- 8c1 8d1 8e1 8f1 8g1

Çay Elinden Öteyi Gidelim Yari Yari
+8c1 8b1 +8c1 8b1 8b1 8a1 +8c1 8b1 +8c1 8b1 8b1 8a1 8b1 8a1 #8g1 8a1 #8g1 #8g1 8f1 8f1 8a1
8g1 8a1 #8g1 8f1 8g1 8f1 8e1 8f1 8e1 8e1 8d1 8d1 8f1 8f1 8f1 8e1 8e1 8e1

COK TATLISIN -(Kenan Dogulu)
8a1 4- 8e1 4- 8e1 8g1 4- 4f1 4- 8g1 8a1 8b1 +8c1 8b1 4- 8a1 8g1 8a1 4- 8g18f1 4- 8e1 4- 4- 8a1 4- 8e1 8e1 4- 8g1 4- 4f1 4- 4-

Cilveloy (Destan)
88a1 1 4- 88e1 1 4- 88e1 1 88g1 1 4- 48f1 1 4- 4d1 8a1 8a1 8g1 8g1 4f1 8g1 4a1 8g14f1 8d1 4- 4e1 8f1 8g1 4a1 8g1 4f1 8d1

Çingenem (Ebru Gündes)
4g1 8a1 4a1 4a1 4g1 4a1 4- 8g1 8a1 4b1 4b1 4b1 4a1 4b1 4- 4a1 +4c1 +8c1 +4c1
4b1 +4c1 4- +4d1 4b1 +4c1 4b1 4a1

Çarli (Dizi Müzigi)
+8c1 4- 4- 8g1 4- 4- +8c1 4- 4- 8g1 4- 8a1 8b1 4- +8c1 4- 4- 8g1 4- 4- +8c1 4- 4- 8g1 4- 8a1
8b1 4- 4- 8g1 4- +8c1 4- +8g1 4- +4f1 4- 4- #8c1 #8c1

Çav Bella (Grup Yorum)
+4d1 +4d1 +4e1 +4f1 4- +8f1 +4f1 4- +4f1 +4e1 +4d1 +4e1 4- +8e1 +4e1 4- +4e1 +4d1 +4c1 4b1 4- +4e1 4- +4c1 4- +4d1 4- +4e1

Cumhuriyet Marsi
4d1 4a1 8a1 4a1 8a1 +4c1 4b1 4a1 8a1 8a1 +4d1 +8c1 8b1 4a1 4a1 4g1 4a1
4a1 4a1 4- 4b1 4b1 8a1 4g1 8g1 8f1 4a1 8f1 8e1 4d1 8d1 4- 8f1 8e1 8f1 8g1 4f1 4e1 4d1 4d1 4d1

Deli Yürek (Dizi Müzigi)
8d2 8- 8- 4d1 4f1 4a1 8b1 8- 8- 8- #4g2 8g1 8g1 8- 8- 4c1 4c2 8c1 8c1 8c1 8- 8- 4a1

Dönülmez Aksamin Ufkundayim
4c1 2e1 4e1 4f1 8e1 8#d1 2e1 4- 2g1 4f1 16e1 16#d116e1 16f1 8e1 8d1 4c1 4- 4b1 8b1 8a1 4a1 8a1 8g1 4g1 8g1 8f1 4f1 8f1 8e1 1g1 4c1 4e1 4g1 4- 4b1 8b1 8a1 4a1 8a1 8g1 4g1 8g1 8f1 4f1 8f1 8e1 1e1

Daracik Sokaklar, Kizlar Misket Oynarlar
+8c1 8b1 +8c1 4- 4- +8c1 4- +8c1 8b1 8a1 +8c1 8b1 4- 8b1 +8c1 +8d1 +8c1 +8d1 +8c1 4- +8c1
8b1 8a1 +8c1 8b1 8a1 8g1 4- 8g1 8g1 8a1 8b1 8a1 8g1 4- 8f1 8f1 8e1

Daha dün Annemizin (Genchlik)
4c1 4c1 4g1 4g1 4a1 4a1 8- 8- 4f1 4f1 4e1 4e1 4d1 4d1 4c1 8- 4g1 4g1 4f1 4f1 4e1 4e1 4d1 8- 4c1 4c1 4g1 4g1 4a1 4a1 4g1 8- 4f1 4f1 4e1 4e1 4d1 4d1 4c1

Tanrim (Rober Hatemo)
4e1 4c2 4a1 4b1 4c2 4b1 8- 8- 4g1 4b1 4a1 4g1 4a1 4g1 4f1 4e1 8- 8- 4b1 4b1 4g1 4a1 4b1 4a1 8- 8- 4g1 8b1 4g1 4b1 4a1 4g1

Turkiyem
4e1 #4f1 #4g1 #4g1 4a1 #4g1 #4f1 #4f1 PP(8b1 )8e1 8e1 #4f1 4a1 #4g1 #4f1 4e1 4e1 PP(8b1 )8d1 #8d1 4e1 4e1 #4d1 #4c1 #4d1 #4d1 #4c1 4c1 #4c1

Temel Reis
4d1 8f1 4f1 8f1 #4d1 8d1 4f1 4- 4f1 8g1 8b1 4e1 8g1 #4a1 8g1 4f1 4- 4f1 8g1 8b1 4e1 8g1 #8a1 4a1 8g1 8f1 4g1 8f1 4d1 4- 8f1 4f1 8f1 4g1 8a1 #4a1 4- 8b1 4- 8b1

Mehter Marsi
4f1 4c2 8c2 4c2 4- 4- (8b1 )4b1 8c2 #8c2 #8d2 4c2 4- 4- #4c2 (8b1 )4b1 4c2 #4g1 #4c2 4c2 (8b1 )8b1 (8b1 )4b1 4- #4c2 4c2 (8b1 )8b1 (8b1 )8b1 4- 8c2 (8b1 )8b1 (8b1 )8a1 8g1 4f1 #4a1 #4a1 #8g1 8g1 8g1 4g1

Misket (Angara Yöresi)
8b1 8c2 8c2 8c2 8c2 8c2 8c2 #8+2 8c1 #8+1 8c1 8b1 8a1 8c2 8b1 #8#1 8b1 8c2 8d2 8c2 8d2 #8+1 8c1

Misina
8a1 8a1 8c1 8b1 8d1 8a1 8d1 8a1 8a2 8d1 8a1 8d1 8b1 8a1 8d1 8a1

Mektup (Haluk Levent)
8e1 4- 8e1 4- 8e1 4- 4f1 4- 4f1 4- 4f1 4- 8g1 4- 8g1 4-
8g1 4- 4a1 4- 4e1 4- 4e1 4- 8e1 4- 8e1 4- 8e1 4- 4f1 4- 4f1 4- 4g1 4- 4a1 4- 4e1

Metris
+4f1 +8e1 +8e1 +4f1 +8d1 +8d1 +4e1 +4c1 4- +4e1 +8d1 +8d1 +4e1
+8c1 +8c1 +4d1 #4a1 4- +4d1 +4c1 +4c1 #4a1 #8a1 8a1 4g1 4- 8a1 #8a1 +4c1 #4a1 8a1 4a1

Mastika
8c1 8d1 8d1 +8f1 #8f1 +8d1 +8e1 #8d1 4- #8f1 8g1 4-
8d1 8e1 8e1 +8f1 +8f1 +8e1

Insanligin Kurtulu$u
8c1 8c1 8c1 8e1 8g1 8- 8c1 8c1 8c1 8e1 8g1 8- 8b1 8c2 8g1 8a1 8a1 8b1 8- 8- 8b1 8g1 8a1 8e1 8d1 8- 8b1 8c2 8d2 8d2 8b1 8c2 8g1 8- 8- 8c2 8d2 8d2 8b1 8b1

Illaki Ask Ariyorum (Ritm 125)
16g116g116g116f116f116f28c38c332d123d14b14b22c21b3

IKI YOL,mavi sakal
+4d1 +4d1 +8d1 4a1 4- 8a1 4a1 4- 4g1 4g1 8g1 8f1 4- 4g1 8f1 4g1 4a1 4d1

Hababam Sinifi
4e2 4b1 4- 8c2 8d2 8c2 8b1 4a1 4- 8b1 4a1 8f1 8b1 8a1 4- 8b1 8a1 8a1 4b1 4- 4- 4e2 4b1 4- 8c2 8d2 8c2 8b1 4a1 4- 8b1 4a1 8f1 8f1 8d1 4e1

Halil Ibrahim Sofrasi (Bari$ Manço)
4a1 #4a1 #4a1 4a1 #4a1 4g1 4a1 4f1 4g1 4- 4g1 4a1 4a1 4g1 4a1 4f1 4g1 4e1 4f1 4- 4f1 4g1 4g1 4f1 4g1 4e1 4f1 4d1 4e1 4- 4c1 4f1 4f1 4e1 4f1 4d1 4e1 4g1 4d1 4d1

Holigan (Athena)
4e1 4- 8e1 4- 8d1 4- 4c1 4- 8f1 4- 8f1 4- 8f1 4- 8e1 4- 4d1 4- 4d1 4- 8d1 4- 8c1 4- 4c1 4- 4c1 4- 8e1 4- 8e1 4- 8e1 4- 8d1 4- 4c1

Ham Çökelek (Silifke Yöresi)
8a1 8- 8a1 #8g1 8f1 8g1 8f1 8e1 8d1 8- 8e1 8e1 8e1 8- 8f1 8- 8a1 8f1 8a1 #8g1 8f1 8g1 8f1 8e1 8d1 8- 8e1 8e1 8e1

Hani O Saçlarina
4e2 4f2 4g2 #4g2 4g2 4f2 #4g2 8- 4g2 4f2 4e2 4g2 4f2 4e2 4g2 4c2 #4c2 4e2 8<1 8b1 8r1 8>1 #4c2 4c2 #4a1 #4c2 8- 4g2 4f2 4e2 4f2 #4c2 4e2 4c2 4c2 4e2 #4c2 4e2 4c2

Havada Bulut Yok
4f1 4g1 4a1 4a1 8a1 4a1 4a1 8a1 4a1 4g1 8g1 8g1 4- +8c1 +8c1 8g1 4g1
8a1 8f1 8a1 8g1 4- 8a1 8a1 8g1 8g1 8f1 8a1 8g1 8g1 4- 8g1 8g1 8f1 8f1
8e1 8g1 8e1 8f1

Hiç Bana Sordun mu? (Kenan Dogulu)
+8a1 +#8g1 +8a1 +8b1 +8a1 +8g1 +#8f1 4- 4- 8b1 8b1 4- 8a1 4- 8b1
4- +8g1 +#8f1 +8g1 +8a1 +8g1 +#8f1 +8e1 4- 4- +8e1 +8e1 4- +#8d1 4- +8e1

Ölürüzde Kömür gözlüm..
4a1 8a1 8b1 +4c1 8b1 8a1 4g1 8g1 8f1 4e1 8g1 8f1 4f1 4- 8a1 8g1 8a1 4b1 4- 4a1 8a1 8b1 +4c1 8b1 8a1 4g1 8g1 8f1 4e1 8g1 8f1 4f1 4- 8a1 8g1 8f1 4e1

Özledim Seni (Baha)
4e1 #4f1 4g1 4- +8c1 8b1 +8c1 4- 4- 8b1 4- 8b1 8a1 8b1 4- 4- 8a1 4- 8a1 8g1 8a1 4- 4- 8g1 4- #4f1 4e1 8d1 #8c1 8e1 4- 4d1

Vatan Marsi
4c1 8c1 4e1 4e1 4f1 4d1 8d1 4c1 4e1 4g1 +4c1 4b1 +4c1 +4d1 4b1 8a1 4g1 4g1 4g1 4g1 8g1 +4c1 +4c1 4f1 4a1 4g1 4g1 4e1 4c1 4f1 8g1 8f1 4e1 4d1 8d1 8c1

Papatya, Teoman
4a1 8g1 4g1 #4f1 4- #8f1 #8f1 8g1 4a1 8g1 #8f1 4g1 4- 8a1 8b1 #8c2 4d2 #8c2 8a1 4a1 #4f1 4- 8a1 8g1 #4f1 #8f1 8g1 8a1 4g1 4e1 4- 4f1 4f1 8e1 8d1 4e1 4d1

Ata Bari (Kim Bunlar)
4d1 8e1 8f1 4g1 8g1 8a1 8f1 8g1 4g1 8g1 8f1 8g1 8a1 4f1 8a1 8g1 8g1 4g1 8- 8g1 8f1 8g1 8a1 8f1 4f1 8e1 8f1 4d1 8c1 8f1 8e1 8f1 8g1 8e1 8f1 8e1 8d1 8d1 4d1

Al Yazmazmalim
4a1 4a1 4a1 4g2 #4f2 4g2 4e2 4e2 4e2 4c2 4e2 4d2 4d2 4d2 4d2 4b1 4a1 4b1 4c2 4b1 4a1 4b1 8c2 8c2 8d2 8d2 8d2 8c2 8e2 8d2 4d1 4b1 4b1 4c2 4a1 4g1 4e1 8- 4g1

Ankara, ( Haluk Levent)
4a1 4a1 4a1 4- 4g1 #4b1 4- 4a1 8a1 4a1 4- 8g1 4g1 4g1 #4b1 4- 8f1 4g1 8g1 4g1 4- 8g1 8g1 4g1 4g1 4- 4f1 4f1 4f1 4- 4f1 8e1 8f1 8e1 8f1 8e1

Arkada$
4b1 4b1 8b1 8b1 4b1 8- 8- 4b1 4c2 4c2 4b1 4a1 8- 8- 4g1 4c2 4c2 4b1 4a1 4a1 4g1 #4f1 #4f1 8- 8- 4a1 8- 8a1 4a1 8a1 8- 8- 4a1 4b1 4b1 4a1 4g1 8- 4g1 4b1 4b1 4a1 4g1 4g1 4f1 4e1 4e1

Aynali Tahir (SoundTrack :P)
4a1 4b1 4c2 4b1 4a1 4g1 4a1 4a1 4g1 4f1 4e1 4a1 4b1 4c2 4b1 4a1 4g1 4b1 4a1 4a1 4b1 4c2 4b1 4a1 4g1 4a1 4a1 4g1 4f1 4e1 4f1 4f1 4f1 4d1 4g1 4f1 4e1

Ayvasi Var Nari Var (Anonim)
4d1 4e1 8f1 4g1 8g1 8a1 8f1 8g1 4g1 8g1 8f1 8g1 8a1 4f1 8a1 8g1 8g1 4g1 8- 8g1 8f1 8g1 8a1 8f1 4f1 8e1 8f1 4d1 8c1 8f1 8g1 8f1 8g1 8e1 8f1 8e1 8d1 8d1 4d1

AYNALI KEMER ( RITIM 100) (Bari$ Manço)
8a1 16a1 16g1 16a1 16g1 8a1 8- 8c2 16c2 16c2 16b1 8a1 16g1 8.g1 16g1 16#f1 8g1 8- 8b1 16b1 16b1 16a1 8g1 16f1 8.f1 8f1 8f1 8- 8a1 16a1 16a1 16g1 16f1 16g1 16e1 8e1 16e1 8e1 4-

Askin Kanunu( RITIM 140)
8a2 8a2 8f2 8f2 8d2 4.d2 8- 16e2 16f2 16g2 16f2 16e2 16d2 2c2 8g2 8g2 8e2 8e2 8c2 4.c2 8- 16d2 16e2 16f2 16e2 16d2 16c2 2#a1 8f2 8f2 8d2 8d2 8#a1 4.#a1 8- 16c2 16d2 16e2 16d2 16c2 16#a1 2a1

Artik Sevmeyecegim (Nilufer)
4d1 (8b1 )8e1 8f1 (8b1 )8e1 8d1 8c1 4d1 4- 4d1 (8b1 )4e1 4f1 (8b1 )4e1 4d1 4- 8d1 8f1 8g1 8a1 (8b1 )8b1 4g1 4- 8a1 (8b1 )8b1 +8c1 (8b1 )8b1 8a1 8g1 4f1 4- 8g1 (8b1 )8b1 8a1 8g1 8f1 (8b1 )4e1 4d1 (8b1 )4e1 4f1 4d1

Skalonga (Athena)
4d1 8e1 8f1 8g1 8a1 (8b1 )8b1 8a1 8g1 8a1 4- 4f1 4- 8e1 4- 8d1 8e1 8f1 8g1 (8b1 )8b1 8a1 8g1 8a1 4- 4f1 4- 8e1 4- 8d1 8e1 8f1 8g1 8a1 (8b1 )8b1 8a1 8g1 8a1 8a1 (8b1 )8b1 (8b1 )8b1

Aya Benzer (Mustafa Sandal)
4b1 +8c1 8b1 8a1 4a1 4- 4- 8g1 8f1 8f1 4- 4- 8e1 8f1 8e1 8f1 4g1 8g1 8a1 8f1 8f1 8g1 8e1 8b1 4- 8b1 +8c1 8b1 8a1 4a1 4- 4- 8g1 8f1 8f1

Annem Annem (Mahsun)
+4c1 +4b1 4a1 4a1 +4c1 4b1 4a1 4b1 4a1 4g1 4- 4b1 4b1 4a1 4g1 4g1 4b1 4a1 4g1 4a1
4g1 4f1 4- 4a1 4a1 4g1 4f1 4f1 4a1 4f1 4g1 4f1 4e1 4- 4g1 4g1 4f1 4e1 4e1 4g1

Sarkilar Güzelse hala (Ya$ar)
+4c1 +8c1 +8c1 +4c1 8b1 4a1 4a1 8a1 4b1 +4c1 4b1 8b1 8b1 4b1
8a1 4g1 4g1 8g1 4a1 4b1 4a1 8a1 8a1 4a1 8g1 #4f1 #4f1 #8f1
4g1 4a1 4- #4g1 4- 8a1 4- 4b1 8a1 #4g1

Sevdan Bir Ates (Düs sokagi sakinleri)
4a1 4a1 8e1 8e1 4f1 4- 8g1 8g1 4g1 8f1 8e1 4e1 4- 8f1 4f1 4c1
8d1 4d1 4- 8g1 8g1 4g1 8f1 8e1 4e1

Sensiz Iki Gün
4c2 4c2 4d2 4c2 4b1 4a1 8g1 8a1 4b1 8b1 8b1 8b1 8b1 4c2 8c2 4b1 8- 4g1 4e1
4b1 8b1 8b1 8b1 8b1 4c2 4b1 4a1 4g1 8f1 8g1 4a1 8a1 8a1 8a1 8a1 4b1 8b1 4a1

Seksen Günde Devri Alem( RITIM 180 )
4b1 4g2 4g2 4g2 8g2 4#f2 8e2 4g2 4#f2 8d2 8e2 8- 8e2 4e2 8d2 8c2 8- 4d2 8e2 8d2 8c2 4b1 8b1 8g2 8g2 8g2 8g2 8g2 4g2 8- 8#f2 8.#f2 16e2 4g2 4#f2 8d2 8e2 8- 8e2 4e2 8d2 8c2 8- 4d2 8e2 8d2 8c2 4b1

Sen Aldirma
4f1 4g1 4a1 4b1 4b1 4b1 4b1 8- 8- 4b1 4d2 4b1 4c2 4c2 4c2 8b1 8a1 8- 8- 4b1 4d2 4b1 4c2 4c2 4c2 8b1 8a1 8- 4g1 4a1 4c2 4b1 8-

Simarik, Tarkan1
8g1 8a1 8a1 8e1 8g1 8a1 8a1 8e1 8g1 8a1 8b1 8c2 8b1 8a1 8a1 8g1 8g1 8a1 8a1 8e1 8g1 8a1 8a1 8e1 4- 4- 8g1 4- 8a1

Simarik, TarkanII
8d1 8d1 8d1 8d1 4f1 4f1 8e1 8f1 8e1 8f1 8e1 8f1 8e1 8d1 8c1 8c1 8c1 8c1 4e1 4e1 8d1 8e1 8d1 8e1 8d1 8e1 8d1 8d1 8d1 8d1 4f1 4g1 8e1 8f1 8e1 8f1 8e1 8f1 8e1 8d1

Samanyolu
4e1 4e1 4e1 4f1 4e1 4f1 4d1 4d1 4d1 4e1 4d1 4e1 4e1 4e1 4f1 4e1 4f1 4d1 4d1 4d1 4e1 4d1

Sen Aglama (Sezen Aksu)
4g1 4a1 4b1 4b1 8- 8- 4g1 4a1 4b1 4b1 8- 8- 4g1 4a1 4b1 4c2 4b1 4b1 4a1 4a1 4g1 4c2 4b1
4a1 8- 8- 4f1 4g1 4a1 4a1 8- 8- 4f1 4g1 4a1 4a1 8- 8- 4f1 4g1 4a1 4c2 4b1 4b1 4a1

Sari gelin (Anonim)
8e1 4e1 4e1 4b1 4- 4b1 4a1 8a1 8g1 8a1 8b1 4- 4a1 8b1 8a1 8g1 8g1 #8f1 8g1 8a1 4- 4g1 8a1 8g1 #8f1 #8f1 8e1 #8f1 8g1 4- #4f1 8g1 4e1 8e1

Sürgün(Zülfü Livaneli & Sezen Aksu)
4g1 4- 4- 4g1 4a1 4b1 4g1 4- 4- 4g1 #4f1 4e1 4g1 4- 4- 4g1 4a1 4b1 4g1 4- 4- 4g1 #4f1 4e1 #4f1 4g1 4a1 4g1 4a1 4b1 4g1 4- 4- 4g1 #4f1 4e1 #4f1 4g1
#4f1 4a1 4a1 8g1 #8f1 4e1

Saban
8d1 4- 8g1 8g1 8f1 4- 8g1 4- #8a1 8b1 #8a1 8b1 #4g1 4- 4- 8d1 4- 8f1 4- #4g1 4- 4- 8f1 8g1 8e1 4- 8f1 4- 8g1 4- +8c1 8b1 +8c1
#8g1 8b1 8g1 #8g1 8f1 8g1

Sevemem Ben Hiç Kimseyi (Cici Kizlar)
8d1 4- 8f1 4- 8e1 4- 8f1 4- 8d1 4- 8f1 4- 8e1 4- 4f1 4- 4- 4- 8d1 4- 8f1
8d1 4- 8e1 4- 8g1 4- 8f1 4- 8e1 4- 8d1 8d1 4- 8f1 4- 8e1 4- 8f1 4- 8d1 4- 8f1 4-
8e1 4- 8f1 4- 4- 4-

Sözlerimi Geri Alamam (Bulutsuzluk Özlemi)
+8d1 +8d1 +8d1 +8d1 +8d1 +8d1 +4d1 +8c1 8b1 8b1 8a1 4- 4- #8b1 #8b1 #8b1 #8b1 #8b1 #8b1 #4b1 8a1 8g1 8f1 4- 4- 8g1 8g1 8g1 8g1 8g1 8g1 4g1 8f1 8e1 8d1

Saban Oglu Saban
8c1 4- 8g1 8g1 8f1 4- 8g1 4- #8a1 8b1 #8a1 8b1 4g1 4- 8d1 4- 8f1 4- #4g1 4- 8f1 8g1 8e1 4- 8f1 4- 8g1

Sevgi
4a1 8a1 8b1 8a1 8a1 8b1 8b1 8b1 8a1 8a1 8a1 +8c1 +8c1 +8c1 +8d1

Sikidim (Tarkan)
4g1 8a1 8g1 8a1 8g1 8a1 8b1 8a1 8f1 8f1 4- +4d1 +8c1 4- 4g1 8a1 8g1 8a1 8g1 8a1 8b1 #8a1 8f1 8f1 4- +4d1 +8c1

Seviyorum Seni (Onur Akin)
+4e1 +4g1 +4g1 +4f1 +4f1 +4a1 +4a1 +4g1 +4g1 +4b1 +4b1 +4a1 +4b1 4- +4a1 +4g1 4- +4a1 4- +4g1 +4f1 4- +4a1 4- +4g1 +4f1 4- +4e1

Sari Zeybek
4c1 4f1 #4g1 4g1 #4g1 4- 4- 4- 4c1 4f1 #4g1 4g1 #4g1 4- 4- 4- 4c1 4f1 4g1 #4g1 +8c1 +8c1 8b1 4b1 4g1 8b1 4b1 8b1 4b1 #4g1 4e1 4f1

Sen Aglama
4g1 4a1 4b1 4b1 4- 4- 4g1 4a1 4b1 4b1 4- 4- 4g1 4a1 4b1 +4c1 4b1 4b1 4a1 4a1 4g1 +4c1 4b1
4a1 4- 4- 4f1 4g1 4a1 4a1 4- 4- 4f1 4g1 4a1 4a1 4- 4- 4f1 4g1 4a1 +4c1 4b1 4b1 4a1

Kasap Havasi
4a1 8b1 4b1 4a1 #8g1 4a1 8b1 4b1 4a1 #8g1 4a1 8b1 4b1 4a1 8b1 4b1 #4c2 4- #4c2 4d2 #4c2 8b1 8b1 #4c2 4d2 #4c2 8b1 8b1 #4c2 4d2 #4c2 4d2 4e2

Karli kayin ormani
4- 8f1 4f1 4f1 4.f1 4f1 4.f1 4g1 4.a1 4- 8a1 4g1 8g1 8f1 4g1 8f1 4g1 8f1 4g1 8f1 8e1 4.d1 4- 8e1 4f1 4g1 4.g1 4g1 8f1 4a1 8f1 8e1 4.f1 4- 8e1 4f1 8f1 8g1 4e1 8d1 4d1 8d1 8e1 8d1 8e1 8c1 8.d1

Köylü Güzeli (Hakan Peker)
8d1 8d1 8d1 8d1 8f1 8e1 8f1 8- 8g1 4g1 8a1 8f1 8g1 8e1 8- 8c1 8c1 8c1 8c1 8e1 8d1 8e1 8- 8e1 4f1 8g1 8e1 8f1 8d1

KAra Tren
4a1 4b1 4c2 4c2 4b1 4c2 4d2 4b1 4b1 4a1 4b1 4c2 4a1 4a1 4g1 4a1 4b1 4g1 8- 8- 4g1 4a1 4b1 4b1 4a1 4b1 4c2 4a1 4a1 4g1 4a1 4b1 4g1 4g1 4f1 4g1 4a1 4f1 8- 8-

Kar$iyakali
8c1 8d1 8- 8c1 8d1 8- 8e1 8- 8d1 4c1 8- 8e1 8f1 8- 8e1 8f1 8- 8g1 8- 8f1 4e1 8- 8c2 8c2 4b1 4a1 4g1 8f1 8e1 8d1 8c1 4a1 4g1 8- 4e1 8c1 4d1 4e1 8d1 8c1

Karam (Hakan Peker) (Ritm 90)
16g1 16f1 16.e1 16e1 16f1 16.g1 16a1 16g1 16b1 4a1 16g1 16f1 16.e1 16e1 16f1 16.g1 16a1 16g1 16b1 4a116f1 16e1 16.d1 16d1 16e1 16.f1 16f1 16e1 16f1 4d1 16e1 16f1 16.g1 16g1 16f1 16.a1 16g1 16f1 16g1 4e1

Kalasnikof (Sezen Aksu)
4a1 4a1 4a1 4a1 4- 8e1 8e1 8f1 8g1 8g1 8f1 8e1 4- 4- 4a1 4g1

Kagizman (Haluk Levent)
4d1 8d1 8f1 8e1 8d1 4d1 8d1 8f1 8e1 8d1 4d1 8d1 8f1 8e1 8d1 8c1 8c1 8e1
4- 4d1 8d1 8f1 8e1 8d1 8f1 8e1 8d1 4d1 8d1 8f1 8e1 8d1 4d1 8d1 8f1 8e1 8d1


Kol Dügmeleri (Baris Manço)
4d1 4e1 4f1 4a1 4a1 4- 4- 4- 4d1 4e1 4f1 4a1 4a1 4- 4- 4- 4- +4c1 +4c1
(8b1 )4b1 4a1 4a1 4- 4- 4- 4- 4d1 4e1 4f1 4a1 4a1 4- 4- 4- 4- +4d1 +4c1 (8b1 )4b1 4a1 4a1

Kuyubasina Vardim
+8g1 +8a1 +8b1 +8a1 +4a1 +8b1 +4g1 +4g1 +4- 4- +8g1 +8a1 +8b1
+8a1 +4a1 +8b1 +4g1 +4g1 4- +8g1 +8a1 +8b1 +8a1 +4a1 +8b1

Rober Hatemo
4e1 4c2 4a1 4b1 4c2 4b1 4b1 4g1 4b1 4a1 4a1 4g1 4f1 4e1 4f1 4b1 4g1 4a1 4b1 4a1 4a1 4g1 #4f1 4b1 4a1 4g1 4g1 4g1 4e1 4c2 4a1 4b1 4c2 4b1 4b1 4g1 4b1 4a1

Ruhuma Asla
4b1 +4e1 +#8d1 +4e1 +#8d1 +8e1 +#8d1 +8e1 +#8f1 +4g1 4- +8e1 +#8f1 +4g1 +#8f1 +4g1 +#8f1 +8e1 +8d1 +4c1 4- +4d1 +#8c1 +4d1 +#8c1 +8d1 +#8c1 +8d1 +8e1 +#4f1 4- +8d1 +8e1 +#4f1 +8e1 +#4f1 +8e1 +8d1 +8c1 4b1

Ula Ula Niyazi (Ritim 40)
16g#.2 32f#2 32f2 32d#.2 32f.2 32f.2 32f#2 32f7 32f#.7 16g#.2 32f#2 32f2 32d#.2 32d#2 32d#2 32d#.2 16d#.2 32c#.2 32c#.2 32c.2 32a#.1 32a#.1 32a#.1 32c2 32a#1 32c.2 32c#.2 32c#.2 32c.2 32a#.1 32a#.1 32a#.1 16a#.1 16c#2 32c#2 32c2 32a#1 32g#.1 32a#.1 32a#.1 32c2 32a#1 32c.2 16c#.2 32c2 32a#1 32g#.1 32a#.1 32a#.1 16a#.1

Uzun Ince Bir Yoldayim (A$ik Veysel)
8f1 8g1 4g1 8f1 8e1 4d1 8f1 4e1 8d1 8e1 8c1 4d1 8a1 8g1 8a1 8f1 4g1 8f1 8e1 4d1 8f1 4e1 8d1 8e1 8c1 4d1 8<1 8b1 8r1 8>1 8<1 8/1 8f1 8o1 8n1 8t1 8>1 8<1 8f1 8o1 8n1 8t1 8>1 8I1 8s1 8m1 8a1 8i1 8l1 8I1 8l1 8e1 8r1 8i1

Üsküdar'a gider iken
4d1 8a1 8a1 8a1 #8a1 8a1 #8a1 +8c1 4a1 8g1 8g1 8g1 8f1 8g1 8a1 (8b1 )8b1 8a1 8g1 8f1 8e1 4d1 8e1 8f1 8g1 8a1 (8b1 )8b1 8a1 8g1 8f1 8e1 4d1 8e1 8g1
8f1 8e1 8e1 8d1 8d1 #8c1 4d1

Unutamadim (Tarkan)
4e1 4- 4a1 4g1 4b1 4g1 4f1 4e1 4- 4- +4c1 +4c1 +4c1 4b1 4a1 4g1 4b1 4- 4g1 4f1 4e1

Unutabilsem (ibo)
4b1 4- 8a1 8b1 +8c1 4b1 4- 8a1 8b1 +8c1 8b1 4- 8g1 8a1 4- +8c1 8b1 8a1 8g1 8f1 4a1 4- 8g1 8a1 4- 8a1 8g1 8f1 8d1 8g1 4- 8g1 4- 8a1 8g1 4f1 8f1 8g1 8f1 4e1

Laubali, Özlem Tekin
4d2 4- 4c2 4- 4a1 4- 8a1 4- 8c2 4- 4d2 4- 4c2 4- 4a1 4- 8a1 4- #4b1 4- 4a1 4- 4f1 4- 8g1 4- 8a1 4- #4b1 4- 4a1 4- 8g1 4- 4g1 4- 8f1

Eller Havaya
8e1 4- 8g1 4- 8a1 4- 4b1 4- 8b1 4- 8b1 4- 8b1 4- +8d1 4- +8c1 4- 8b1 4- +8c1+8d1 8b1 +8c1 4a1 4- +8c1 4- 8a1 4- 8g1 4- 4f1 4- 4f1 4- 8g1 4a1 4-

Fenerbahçe I (Fenerbahche Taraftari)
4g1 8g1 8g1 8g1 8a1 8g1 8f1 4e1 4- 4- 4- 4g1 4c2 4- 8a1 4b1 4g1 4f1 4- 4- 4- 4e1 8f1 8f1 8f1 8g1 8f1 8e1 8d1 4- 4- 4g1 4b1 4- 8g1 4a1 4f1 4e1

Fenerbahçe II
8g1 8g1 8g1 4- 8g1 4- 8g1 4- 8g1 4- 8a1 4- 8g1 4- 8f1 4- 8e1 8e1 4- 4- 4- 4- 4- 8g1 8g1 8g1 4- 8c2 8c2 8c2 4- 4- 8a1 4- 8b1 8b1 4- 8g1 8g1 4- 8f1 8f1

Fenerbahçe III
4g1 8g1 4g1 4- 8g1 4- 8a1 4- 8f1 4- 4e1 8e1 4- 4- 4- 4- 4- 4g1 4- 4c2 8c2 4- 4- 8a1 4- 8b1 4- 4- 4g1 4- 4f1

Firuze(Sezen Aksu)
4b1 4a1 4g1 4f1 4e1 4f1 4b1 8- 4b1 4a1 4g1 4f1 4e1 4b1 4b1 8b1 8- 4b1 8c2 8d2 8c2 8b1 8d2 8c2 8b1 4a1 4g1 4c2 4b1 4a1 4a1 4a1 4a1 4a1 4b1 4a1 4g1 4f1 4e1 8<1 8b1 8r1 8>1 8<1 8/1 8f1 8o1 8n1 8t1 8>1 8<1 8f1 8o1 8n1 8t1 8>1 8İ1 8l1 8h1 8a1 8m1 8i1 8Ö1 8z1 8k1 8a1 8n1

Far Fara
+8c1 8b1 +8c1 4- +8c1 8b1 +8c1 4- +8c1 8b1 8a1 +8c1 8b1 4- 4- 4-8b1 +8c1 +8d1 +8c1 +8d1 4- +8c1 4- +8c1 8b1 8a1 +8c1 8b1 4-

Fatih Marsi
4a1 8a1 8a1 8a1 4a1 8a1 8a1 4a1 4- 4- 4- #4a1 #8a1 4- 4- 4- 4- 4g1 4g18g1 8g1 4g1 8g1 8g1 4g1 8g1 4- 4a1 4g1 4g1 4g1 4f1 4e1 4e1 8a1


Fabrika kizi
8a1 8a1 4a1 4b1 +8c1 +4c1 4b1 4a1 4- 8g1 4g1 4g1 4a1 8b1 4b1 4a1 4g1 4- 8f1 8f14f1 4g1 4a1 4a1 4g1 4f1 4- 4e1 8e1 4e1 4e1 8e1 4e1 4d1 4e1

Nerdesin (Aysen)
8e1 8e1 8e1 8e1 8c1 8g1 4f1 4- 4f1 8e1 8d1 4- 8d1 8d1 8d1 8d1 8c1 8a1 4g1 4- 4e1 8g1 8c1

Nasil Geçti Habersiz
#4g1 4a1 4b1 4c2 4b1 4a1 4c2 4c2 4b1 4a1 #4g1 4b1 4a1 #4b1 4b1 4e1 4f1 #4g1 4f1 4e1 4d1 4f1 4f1 4b1 #4g1 4f1 4a1 4f1 #4g1 4e1 4e1 8-

Neremi Neremi (Banu Alkan)
8c2 8b1 8a1 8c2 8b1 8a1 8- 8- 8g1 8f1 8e1 8c2 8b1 8a1 8c2 8b1 8a1 8- 8f1 8- 8g1 8a1 8g1 8a1 8<1 8b1 8r1 8>1 8<1 8/1 8f1 8o1 8n1 8t1 8>1 8<1 8f1 8o1 8n1 8t1 8>1 4e1 8r1 8c1 8a1 8n1 4g1 8o1 8r1 8a1 8l1 8i1

Galatasaray I (Galatasaray Taraftari)
4a1 4- 8a1 4- 8a1 4- 4- 8a1 8a1 4- 8a1 4- 8a1 4- 4- 8a1 4- 8b1 4- 8c2 8b1 4- 4- 8a1 4- 8g1 4- 8a1

Galatasaray II
4d1 4d1 4d1 4- 4d1 4d1 4d1 4- 4d1 4e1 4f1 4e1 4d1 4c1 4d1

Gelin Etmi$ler (Cengiz Kurtoglu)
4c2 4a1 8- 8b1 8c2 4b1 4g1 8- 8a1 8b1 4a1 4f1 8- 8g1 8a1 4g1 8- 8- 8- 8- 4b1 4g1 8- 8a1 8b1 4a1 4f1 8- 8g1 8a1 4g1 4e1 8- 8f1 8g1 4e1 4e1

Gülpembe (Bari$ Manço)
4e1 4b1 8b1 8c2 8b1 8a1 4b1 8*1 8*1 8a1 8g1 4a1 8a1 4g1 8g1 4a1 4b1 8b1 4a1 8a1 8g1 #4f1 4g1 4g1 #4f1 8g1 8a1 8g1 #4f1 4g1 8*1 8*1 #8f1 8e1 #4f1 #8#1 8e1 #8f1 4g1 8a1 8a1

Gönül
+4e1 4- 4b1 4- 8b1 +8c1 +4d1 4- 4a1 4- +4c1 4b1 4a1 4g1 4a1
+4c1 4b1 4- 4- +4d1 4- 4a1 4- 8a1 8b1 +4c1 4- 4f1 4- 4g1 4f1 4e1 4d1 4e1 4f1 4e1

Güzel Türkiyem
4f1 4g1 4a1 4a1 (8b1 )4b1 4a1 4g1 4g1 4- 4- 8e1 8f1 4g1 (8b1 )4b1
(8b1 )4b1 8a1 8g1 4f1 4f1 4- 4- 8d1 8e1 4f1 4f1 4e1 4d1 4e1 4e1 4d1 #4c1 4d1 4- 4-

Gül döktüm yollarina (Tarkan)
4b1 8b1 4b1 8a1 4- +8c1 8b1 8a1 8b1 8g1 4- 4- 4- 8a1 4b1 8b1 8b1 8b1 8a1
+8c1 8b1 8a1 8b1 8a1 4- 4- 4- 8g1 4a1 8a1 8a1 8b1 8b1 +8c1 8b1 +8c1 4a1 +8d1

Gençlik Marsi
+4c1 4g1 8g1 4a1 4g1 #8f1 4g1 4g1 4e1 4- 8e1 4g1 8a1 8f1 4e1 8f1 8d1
4c1 4- 4- 4g1 +4c1 8b1 +8c1 4b1 4a1 8b1 4a1 4a1 4g1 4- 8a1 4b1 8a1 8g1 4a1 8d1 8d1 4g1

Yar Demedin (Muustafa)
4e1 4e1 8f1 8e1 8d1 4d1 8e1 4c1 8d1 8d1 4e1 8- 8e1 4e1 4e1 8f1 8e1 8d1 4d1 8e1 4c1 8d1 8d1 4e1 8-

Yil Marsi
4g1 4- 8b1 4a1 +4c1 4b1 4a1 4g1 4- 4- +4d1 +8d1 +8d1 4b1 8b1 +8d1 +4c1 4b1 4a1 4- 4- +4c1 +8c1 +8b1 +4e1 +8c1 4a1 +8d1 +8c1 4b1 4- 4- 4g1 8g1 8g1 8a1 8g1 #8f1 8e1 4d1

Yalan Degil
4e1 4a1 4b1 +4c1 4- 4b1 +4d1 +4c1 4b1 4a1 4g1 4g1 4g1 4a1 4b1 4- 4e1 4a1 4b1 +4c1 4- 4b1 +4d1 +4c1 4b1 4a1 4g1

Yine Bir Gül Nihal
4g1 4g1 4b1 4a1 4a1 4a1 4d1 4e1 4f1 4g1 4g1 4g1 4g1 4b1 4a1 4a1 4a1 4a1 4b1 +4c1 4b1 4b1 4b1

Yalan (Candan Erçetin)
4e1 4- 8e1 8b1 8a1 8g1 8a1 4e1 4- 4e1 4e1 4- 8e1 8b1 8a1 8g1 8a1 4e1 4- 4e1 4e1 4- 4e1 4- 8e1 8b1 8a1 8g1 8a1 4f1 4- 4f1 4f1 4- 4- 8e1 8b1 8a1 8g1 8a1 4f1 4- 4f1 4f1 4- 8e1 8g1 8f1 8e1 8f1 4e1

Zaga
4d2 4- 4- 4a1 4- 4- 8a1 4- #8g1 8a1 4- 4- 4- 4- 8a1 4- #8g1 8a1 4- 4- 4- 4- 8g1 4- 8f1 8e1 4- 4- 4- 4- 8g1 4- #8f1 #8c2 4- 4- 4- 4-Datenschutzerklärung
Eigene Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!